Harmonizacja rachunkowości w krajach Unii Europejskiej: Gdzie obecnie się znajdujemy?

Rozwój gospodarki w Unii Europejskiej sprawia, że brak zgodnych i porównywalnych koncepcji oraz zasad tworzenia sprawozdań finansowych staje się dużym utrudnieniem. Z tego względu coraz większe znaczenie ma harmonizacja rachunkowości w poszczególnych krajach członkowskich. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla inwestorów, menedżerów i pracowników, ponieważ przyczynia się do przyspieszenia obrotu kapitałowego oraz obniżenia kosztów jego pozyskiwania i utrzymywania. Redukcja różnic między systemami rachunkowości w UE jest jednak złożonym procesem.

Główne cele harmonizacji rachunkowości

Harmonizacja rachunkowości ma na celu usprawnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej, realizowanej przez korporacje w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Działania pod tym kątem wymagają generowania informacji o zasięgu międzypaństwowym, a tym samym tworzenia porównywalnych, zrozumiałych i ujednoliconych sprawozdań finansowych dla uczestników rynku ekonomicznego. Harmonizacja rachunkowości prowadzi do stopniowego ograniczenia metod, procedur i koncepcji poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów, które bazują na wspólnych założeniach w skali UE. Regulacje te muszą być dostosowywane na bieżąco, a także dopasowane do zmieniających się warunków społecznych czy gospodarczych. Różnice w sprawozdaniach finansowych znacząco utrudniają podejmowanie decyzji podmiotom poszukującym kapitału w innych krajach członkowskich, a także samym inwestorom. Harmonizacja umożliwia rynkom europejskim efektywne działanie oraz odpowiednie alokowanie posiadanych zasobów. Nie tylko podnosi przejrzystość rezultatów transakcji, ale też ułatwia ocenę kondycji finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Standardy rachunkowości w Unii Europejskiej

Harmonizacja rachunkowości w Unii Europejskiej ma charakter regionalny i dotyczy państw, w których wprowadzono odpowiednie dyrektywy. Obecnie do najważniejszych założeń należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, czyli MSR i MSSF. Określają one ogół zunifikowanych zasad, które definiują formę prezentacji danych danych czy sposoby prowadzenia rachunkowości w organizacjach. Wytyczne te mają istotny wpływ na usługi księgowe w Polsce i innych krajach UE, jednak aktualnie obowiązują jako przepisy wewnętrzne tylko w niektórych państwach. Czynnik ten utrudnia międzynarodowy przepływ kapitału, z uwagi na zróżnicowane i zmienne zasady rachunkowości. W samej Polsce przepisy związane z rachunkowością mogą ulegać modyfikacjom nawet kilkukrotnie w przeciągu roku, co stanowi problem w interpretacji sprawozdań przez inwestorów zagranicznych.

Harmonizacja rachunkowości a praktyki księgowe

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej coraz częściej muszą być uwzględniane w praktykach księgowych. Uprawnione przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzić biuro rachunkowe zgodnie w wymaganymi standardami, jednak mogą w tym celu skorzystać z usług zewnętrznego podmiotu. Obecnie coraz więcej firm korzysta z outsourcingu finansowo-księgowego, realizowanego w oparciu o wytyczne MSSF. Biuro księgowe funkcjonujące w taki sposób sprawnie zarządza wszystkimi kluczowymi danymi i procesami. Kompleksową ofertę w tym zakresie posiada firma Neofin, z której ofertą można zapoznać się tutaj. Obsługa jest realizowana przy wykorzystaniu innowacyjnego oprogramowania ERP enova365, co niweluje potrzebę zakładania osobnego działu kadr.

Działania zgodne ze standardami rachunkowości

Biuro rachunkowe z enova 365 umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z założeniami MSSF, a decyzję o takiej konieczności podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub inny podmiot odpowiedzialny za zatwierdzenie danego sprawozdania. W samej dokumentacji bazującej na harmonijnej rachunkowości mogą być zawarte liczne elementy, takie jak chociażby rachunek zysków i strat, wykaz zmian w kapitale własnym, bilans czy rachunek przepływów pieniężnych. Podstawowe zasady MSSF określają zarówno metody wyceny aktywów i składników pasywnych czy sposoby sporządzania sprawozdań, jak i formy prezentacji przepływów finansowych, majątku trwałego oraz innych kluczowych danych.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz