Kiedy warto skorzystać z usług faktoringu? Praktyczne wskazówki

Faktoring jest jednym z niewielu produktów finansowych, co do którego nie trzeba nikogo przekonywać. Fakt, że nie wszyscy przedsiębiorcy korzystają z dobrodziejstwa faktoringu, należy raczej złożyć na karb niewiedzy i niewystarczającej kampanii informacyjnej, aniżeli niechęci. Sprawdź, w jaki sposób poprawić efektywność zarządzania majątkiem obrotowym firmy? Jak pozyskać środki finansowe przy pomocy usługi faktoringu?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Na czym polega faktoring?
 • Jaką funkcję pełni faktoring w obrocie gospodarczym?
 • Czy warto korzystać z faktoringu?

Faktoring – co to jest? 

Faktoring jest sprawdzoną i co ważniejsze skuteczną metodą zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, polegającą na sprzedaży należności powstałych na skutek zbycia towarów bądź usług w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Faktoring realizowany jest na podstawie umowy przez podmioty zewnętrzne. Firma faktoringowa (faktor) nabywa wierzytelności od klienta (faktoranta), by następnie zapobiegać zatorom płatniczym, poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom zalegającym z płatnościami m.in. terminowe regulowanie zobowiązań.

Usługa faktoringowa wiąże się z przekazaniem usługodawcy (faktorowi) wybranych faktur przed upłynięciem terminu ich płatności. Podmiot realizujący usługę wypłaca należność za odebrane faktury na konto faktoranta, po czym odbiera należności już na swoje konto.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na platformie pragmago.pl. Zapraszamy do skorzystania z bogatej bazy wiedzy dotyczącej metod finansowania Twojego przedsiębiorstwa. 

Kiedy skorzystać z faktoringu? 

Mimo że faktoring sprzyja przedsiębiorcom niezależnie od koniunktury, większość z nich sięga po ten instrument w chwilach niepewności gospodarczej. Faktoring okazuje się niezwykle skuteczny w przedsiębiorstwach stosujących odroczone terminy płatności. Usługa umożliwia także łatwe zarządzanie płynnością finansową. Kiedy faktoring przynosi wymierne efekty? Sprawdźmy.

 • Poprawa obiegu kapitału obrotowego – jest to szczególnie istotne dla podmiotów funkcjonujących w branżach charakteryzujących się dużymi wahaniami sezonowymi;
 • Przyspieszenie przepływu środków finansowych;
 • Znaczące ograniczenie bieżących kosztów prowadzenie działalności gospodarczej;
 • Możliwość wydłużenia terminów płatności bez negatywnego wpływu na własną płynność finansową;
 • Możliwość wydłużenia terminów płatności w celu wywołania wzrostu wolumenu sprzedaży;
 • Rozszerzenie możliwości regulowania przez podmiot zobowiązań, co przekłada się na atrakcyjność oferty, a także wzbogaca wachlarz narzędzi negocjacyjnych w kontekście poprawy warunków umów handlowych;
 • Większa dostępność do rabatów oferowanych przez kontrahentów;
 • Faktoring zwiększa dyscyplinę płatniczą odbiorców na skutek kontroli spływu należności prowadzonej przez faktora;
 • Uwolnienie zasobów finansowych poprzez brak konieczności zasilania kapitału obrotowego z przepływów pieniężnych;
 • Większe możliwości inwestowania we własny rozwój;
 • Przejęcie ryzyka kredytowego przez faktora, co wpływa na zwiększenie liczby odbiorców towarów lub usług;
 • Selekcja kontrahentów w celu utrzymania wyłącznie pozytywnych kontaktów handlowych z odbiorcami;
 • Faktoring umożliwia firmie nawiązanie współpracy z nowymi i wiarygodnymi odbiorcami eksportowymi (faktoring eksportowy);
 • Dzięki usłudze faktoringu łatwiej jest uzyskać gwarancje importowe;
 • Korzystając z usługi faktoringu, usługobiorca może zlecić faktorowi inne zadania znajdujące się w portfolio firmy faktoringowej (rozliczenia księgowe, generowanie sprawozdań, monitoring i zarządzanie należnościami, windykacja należności);
 • Usługobiorca korzysta ze sprzętu, wiedzy oraz doświadczenia faktora, co wpływa na ograniczenie kosztów własnych administrowania należnościami;
 • Usługobiorca kontaktuje się bezpośrednio z faktorem w sprawach dotyczących płatności, co pozwala przeznaczyć oszczędzony czas i energię na rozwój firmy;
 • Faktoring jest niezastąpionym narzędziem dla podmiotów, które nie uzyskały kredytu z uwagi na brak odpowiedniego zabezpieczenia.

I wiele innych.

Korzyści z faktoringu 

Faktoring niesie za sobą gwarancję wpływu należności za wykonane usługi bądź dostarczone produkty. Minimalizuje też zjawisko zastoju, wynikającego z coraz częściej występujących opóźnień w realizacji zobowiązań. Wypada dodać, że terminowy przepływ środków finansowych często zwalnia przedsiębiorcę z korzystania z kredytowania działalności za pośrednictwem banków, co także ogranicza koszty operacyjne. Czy warto korzystać z faktoringu? Odpowiedź wydaje się oczywista. Faktoring jest niezbędnym narzędziem pozostającym do dyspozycji nowoczesnego przedsiębiorcy.

 

Artykuł sponsorowany

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz